Tjänster

Mark & Anläggning

Vi åtar oss markarbeten och markentreprenader i form av grundläggning, vatten och avlopp, vägbyggnationer och terrasseringar. Företag och kommunala förvaltningar hör till våra huvudsakliga kunder. Kompetenta medarbetare och en bred maskinpark gör det möjligt att optimera insatsen efter behov. Merparten av det insatsmaterial som behövs i form av grus- och krossprodukter, matjord och sand levererar vi från egna krossverk och lokala täkter. Den höga flexibiliteten hos våra medarbetare gör att vi har styrkan att genomföra markentreprenader på en stor geografisk yta i södra Sverige. Jönköping, Stockholm, Göteborg, Linköping och Norrköping är några exempel på orter där vi löpande utför mark- och anläggningsarbeten åt privat- och företagskunder.

Fjärrvärme

Genom åren har vi genomfört ett par tusen fjärrvärmeanslutningar i södra Sverige. Vi åtar oss såväl grävarbeten ute i vägbanan som anslutningar via grönytor. Håltagning ingår i många av våra uppdrag och vi utför även större överföringsledningar mellan områden. Eftersom att ritningar och planer kan skilja sig från verkligheten är vår erfarenhet, flexibilitet och kreativitet av stor betydelse. Lika viktig är vår förmåga att snabbt lägga igen schakt då arbetena ofta omfattar hela kvarter och därmed inte får påverka människors livsmiljö under långa perioder. I många fall ansvarar vi även för återställandet av villaträdgårdar och plattsättningar.

Kabelförläggning

Att snabbt bygga kanalisation för el och bredband är en av våra spetskompetenser. Innovativa metoder har möjliggjort högre framdrifter med bibehållen kvalitet. Under flera år har vi deltagit i flera stora projekt inom kabelförläggning och bredband där vi också arbetat med att säkra elförsörjningen. Med vår specialutbildade personal och anpassade maskinpark klarar vi stora geografiska variationer. Både grävning och plöjning används för minimal markåverkan och för att störa trafiken så lite som möjligt. Sedan 2018 är Kanonaden Entreprenad certifierad inom Robust Fiber. Certifikatet visar att vi har rätt kunskapsnivå för att förlägga fiberoptiska nät på ett robust sätt.

Betongarbeten

Med dokumenterad kompetens och erfarenhet av kvalificerade betongkonstruktioner
(klass 1), bygger vi bland annat fundament till vindkraftverk, broar, kraftvärmeverk, vatten- och reningsverk. Vår samlade erfarenhet och bredd inom koncernen gör att vi kan erbjuda helhetslösningar i form av schaktning, bergssprängning, byggnation av vägar, gjutning och förläggningsarbeten av kablar. Vi har möjlighet att erbjuda våra tjänster över stora delar av landet, oavsett uppdragets storlek.

Bergarbeten

I samarbete med Kanonadens Entreprenads dotterbolag Bergbolaget i Götaland AB utförs sprängning, krossning och schaktning av berg. Tack vare att vi kan erbjuda hela kedjan, från orört berg till krossat material, blir produktionen effektiv och konkurrenskraftig. Vi har investerat i en stor maskinpark bestående av borriggar, krossar, sorteringsverk, hydraulhammare och grävmaskiner. Huvudsakligen utför vi arbeten i bergtäkter och för industrietableringar men även sprängning för VA-ledningar, väg- och tomtbyggen.

Vindkraft

Vi kan tar hand om allt från markarbeten till fundament och allt runt om kring för stora och små vindkraftsanläggningar. Eftersom vi kan ta hand om totalentreprenad så kan vi erbjuda kvalitetslösningar.