Om oss

Kanonaden Entreprenads affärsidé är att vara kostnadseffektiv i alla delar av processen. Genom att fokusera på flera teknikområden skapar vi mervärden både för våra kunder och oss själva.
K-logo
0
Orter
0 st
Anställda
0 M
Omsätter
0
Grundad

Vi har etablerat oss som det pålitliga, flexibla och effektiva anläggningsföretaget som samtidigt erbjuder det stora bolagets kompetens och styrka vid större och mer komplicerade projekt. Vi är måna om att skapa en god arbetsmiljö och om att vår produktion bedrivs på ett miljöanpassat sätt.

Våra medarbetares kompetens och engagemang är vår viktigaste resurs. Vi är stolta över att ha alla kompetenser samlade inom företaget, såsom chaufförer, maskinförare, projektörer och ingenjörer med flera. Förutom traditionella anläggningsarbeten har vi specialiserat oss på markarbeten vid utbyggnad av energianläggningar; exempelvis i form av fjärrvärme, kabelförläggning, vind- och kraftvärmeverk. Vårt huvudkontor ligger i Nässjö i Jönköpings län. Vi har även kontor i Tranås, Västervik och Kalmar. Vår verkstad för entreprenadmaskiner finns i Tranås.

Företagsgruppen har 280 anställda och omsätter cirka 1 240 miljoner kronor.

Vår historia

Kanonaden Entreprenad AB grundades 2003 av Olof Salling och Kenneth Karlsson. 2008 anställdes Ola Forsell som VD.

Företagets tillväxt har varit hög från start. Från att varit specialiserade på i huvudsak fjärmvärmebyggnation förfogar vi idag över ett brett utbud av tjänster inom anläggning, entreprenad, kabelförläggning, gjutning och täktverksamhet. Tyngdpunkten ligger på att utföra bygguppdrag i samband med olika energiinvesteringar såsom vindkraftverk, högspänningsnät och kraftvärmeverk.

Våra kunder uppskattar vår höga kvalitet och servicenivå där arbetena utförs på utsatt tid till överenskommet pris. Vi har förmågan och kapaciteten att erbjuda tjänster på ett rikstäckande plan, med samma kvalitet och service som konkurrerande företag kan erbjuda i sina lokala organisationer. Våra medarbetare är företagets i särklass viktigaste tillgång och framgångsfaktor. 

Entreprenörskapet, kompetensen och specialiseringen bidrar till ett flexibelt och effektivt genomförande av projekten. Åldersstrukturen inom företaget är fördelaktig, vilket skapar potential för fortsatt organisk tillväxt med god lönsamhet.

Våren 2017 etablerades ett dotterbolag, Kanonaden Enterprenad Mälardalen AB, som bedriver verksamhet i samma segment som moderbolaget men med annan geografi. Mälardalen är med de större orterna Örebro, Västerås och Uppsala är ett expansivt område som samtidigt har närheten till Stockholmsmarknaden. VD för det nya dotterbolaget är Peter Ek. 

Tillsammans skapar vi goda möjligheter att vara en del av den växande anläggningsmarknaden i Sverige!

Ägare

Sedan februari 2017 ingår Kanonaden Entreprenad i norska AF-gruppen som är ett av Norges ledande koncerner inom bygg och anläggning.

AF-gruppen är den tredje största byggentreprenören i Norge med flera dotterbolag i Norge och Sverige- med målsättning att växa på den svenska marknaden. Genom förvärv av Kanonaden är de ett steg närmare att uppnå den finansiella målsättningen att omsätta 20 miljarder år 2020! Tillsammans skapar vi goda möjligheter att vara en del av den växande anläggningsmarknaden i Sverige. AF gruppen äger idag 70 % av Kanonaden Entreprenad och övriga andelar innehas av nyckelpersoner i ledningen.

Kanonaden Entreprenad Mälardalen AB grundades 2017 och 55% ägs av moderbolaget. Likt upplägget på Kanonaden Entreprenad ägs resterande andelar av nyckelpersoner i ledningen.

1983

Kenneth Karlsson grundar Kenneths Grävservice AB.

2003

Olof Rosander förvärvar hälften av Kenneths Grävservice AB och bolaget ändrar namn till Kanonaden Entreprenad AB.

2008

Ola Forsell anställs som VD och blir delägare i företaget.

2012

Förvärva Kanonaden Västerviks Grävmaskiner AB i Västervik efter att man en tid varit etablerade i Västervik i samband med större exploateringsprojekt vid Lunnargatans handelsoråde.

2017

Sedan februari 2017 ingår Kanonaden Entreprenad i norska AF-gruppen som är ett av Norges ledande koncerner inom bygg- och anläggning. AF-gruppen förvärva 70% och resterande 30% ägs av den operativa ledningen.

2017

Kanonaden etablerar sig i Mälardalen genom sitt dotterbolag, Kanonaden Entreprenad Mälardalen AB med likartad inriktning som moderbolaget. Etablering i orterna i Örebro, Södertälje och Uppsala som samtidigt ökar koncernens förmåga att bearbeta Stockholmsmarknaden.

2017

Bolaget gör en satsning i Borås med platskontor och lokalt förankrad organisation.

Värdegrund

För att skapa mervärden för våra kunder har vi identifierat de viktigaste värderingarna i vårt dagliga arbete:

Affärsetik, kompetens och yrkesskickligt är ledord i vårt dagliga arbete. Genom att föra en förtroendefull dialog med dig som kund blir dina önskemål tydliga. Därmed kan vi bemöta varje enskilt projekt med rätt kompetens och utrustning samt säkerställa en god planering.
Vår organisation kännetecknas av ett obyråkratiskt arbetssätt med korta beslutsvägar. Det innebär att vi kan möta dina önskemål, oavsett om förutsättningarna förändras under ett projekt, eller om det finns speciella behov i projektet redan från början.
Genom att lägga fokus på våra affärsområden och ständigt öka vår kompetens stärks vår konkurrenskraft och därmed mervärdet för dig som kund. Vi vill att våra medarbetare skall vara engagerade och delaktiga i verksamheten och därmed medverka till vår positiva utveckling.

Kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet

Kanonaden har utvecklat och tillämpar ett process-baserat ledningssystem avseende arbetsmiljö, kvalitet och miljö med syftet att säkerställa och verifiera att alla kund- och lagkrav uppfylles, samt bidra till ständiga förbättringar inom arbetsmiljö-, kvalitet- och miljöområdet. 

Ledningssystemet bygger på förutsättningen att organisationen regelbundet ser över och utvärderar systemet för att identifiera möjlighet till förbättringar och genomföra dessa. Internrevisioner utförs kontinuerligt. 

Ledningssystemet är certifierat gentemot ISO 9001: 2015 (Certifikat C001316) avseende ledning för kvalitet, ISO 14001: 2015 (Certifikat C001317) avseende ledning för miljö samt ISO 45001: 2018 (Certifikat C001318) avseende ledning för arbetsmiljö. Ledningssystemet är certifierat av RISE.

Verktyg för hantering av KMA-arbetet

Kanonaden arbetar i enlighet med standarderna SS-ISO 15489-1 och
SS-ISO/TR 15489-2: 2001 avseende riktlinjer för dokumenthantering och hanterar all dokumentation i ett internt digitalt projektledningssystem vilket uppfyller de krav på dokumentstyrning och dokumenthantering som finns i både ISO 9001 och ISO 14001. 

Systemet innehåller bland annat de policys, mål, handlingsprogram, manualer, befattningsbeskrivningar, rutiner, instruktioner, kontroller, styrdokument, protokoll, beskrivningar samt mallar som Kanonaden arbetar efter.