Om Kanonaden

Kanonaden Entreprenads affärsidé är att vara kostnadseffektiv i alla delar av processen. Genom att fokusera på flera teknikområden skapar vi mervärden både för våra kunder och oss själva.
Vi har etablerat oss som det pålitliga, flexibla och effektiva anläggningsföretaget som samtidigt erbjuder det stora bolagets kompetens och styrka vid större och mer komplicerade projekt. Vi är måna om att skapa en god arbetsmiljö och om att vår produktion bedrivs på ett miljöanpassat sätt.

Våra medarbetares kompetens och engagemang är vår viktigaste resurs. Vi är stolta över att ha alla kompetenser samlade inom företaget, såsom chaufförer, maskinförare, projektörer och ingenjörer med flera. Förutom traditionella anläggningsarbeten har vi specialiserat oss på markarbeten vid utbyggnad av energianläggningar; exempelvis i form av fjärrvärme, kabelförläggning, vind- och kraftvärmeverk. Vårt huvudkontor ligger i Nässjö i Jönköpings län. Vi har även kontor i Tranås, Västervik och Kalmar. Vår verkstad för entreprenadmaskiner finns i Tranås.
Företagsgruppen har 160 anställda och omsätter cirka 630 miljoner kronor.

Vår historia

Kanonaden Entreprenad AB grundades 2003 av Olof Salling och Kenneth Karlsson. 2008 anställdes Ola Forsell som VD.

Företagets tillväxt har varit hög från start. Från att varit specialiserade på i huvudsak fjärmvärmebyggnation förfogar vi idag över ett brett utbud av tjänster inom anläggning, entreprenad, kabelförläggning, gjutning och täktverksamhet. Tyngdpunkten ligger på att utföra bygguppdrag i samband med olika energiinvesteringar såsom vindkraftverk, högspänningsnät och kraftvärmeverk.

Våra kunder uppskattar vår höga kvalitet och servicenivå där arbetena utförs på utsatt tid till överenskommet pris. Vi har förmågan och kapaciteten att erbjuda tjänster på ett rikstäckande plan, med samma kvalitet och service som konkurrerande företag kan erbjuda i sina lokala organisationer. Våra medarbetare är företagets i särklass viktigaste tillgång och framgångsfaktor. Entreprenörskapet, kompetensen och specialiseringen bidrar till ett flexibelt och effektivt genomförande av projekten. Åldersstrukturen inom företaget är fördelaktig, vilket skapar potential för fortsatt organisk tillväxt med god lönsamhet.

Våren 2017 etablerades ett dotterbolag, Kanonaden Enterprenad Mälardalen AB, som bedriver verksamhet i samma segment som moderbolaget men med annan geografi. Mälardalen är med de större orterna Örebro, Västerås och Uppsala är ett expansivt område som samtidigt har närheten till Stockholmsmarknaden. VD för det nya dotterbolaget är Peter Ek. Sedan februari 2017 ingår Kanonaden Entreprenad i norska AF-gruppen som är ett av Norges ledande koncerner inom bygg och anläggning. Tillsammans skapar vi goda möjligheter att vara en del av den växande anläggningsmarknaden i Sverige!

Ägaren

Sedan februari 2017 ingår Kanonaden Entreprenad i norska AF-gruppen som är ett av Norges ledande koncerner inom bygg och anläggning.

AF-gruppen är den tredje största byggentreprenören i Norge med flera dotterbolag i Norge och Sverige- med målsättning att växa på den svenska marknaden. Genom förvärv av Kanonaden är de ett steg närmare att uppnå den finansiella målsättningen att omsätta 20 miljarder år 2020! Tillsammans skapar vi goda möjligheter att vara en del av den växande anläggningsmarknaden i Sverige. AF gruppen äger idag 70 % av Kanonaden Entreprenad och övriga andelar innehas av nyckelpersoner i ledningen.

Kanonaden Entreprenad Mälardalen AB grundades 2017 och 55% ägs av moderbolaget. Likt upplägget på Kanonaden Entreprenad ägs resterande andelar av nyckelpersoner i ledningen.

Värdegrund

För att skapa mervärden för våra kunder har vi identifierat de viktigaste värderingarna i vårt dagliga arbete:

Pålitliga

Affärsetik, kompetens och yrkesskickligt är ledord i vårt dagliga arbete. Genom att föra en förtroendefull dialog med dig som kund blir dina önskemål tydliga. Därmed kan vi bemöta varje enskilt projekt med rätt kompetens och utrustning samt säkerställa en god planering.

Flexibla

Vår organisation kännetecknas av ett obyråkratiskt arbetssätt med korta beslutsvägar. Det innebär att vi kan möta dina önskemål, oavsett om förutsättningarna förändras under ett projekt, eller om det finns speciella behov i projektet redan från början.

Effektiva

Genom att lägga fokus på våra affärsområden och ständigt öka vår kompetens stärks vår konkurrenskraft och därmed mervärdet för dig som kund. Vi vill att våra medarbetare skall vara engagerade och delaktiga i verksamheten och därmed medverka till vår positiva utveckling.

Kvalité och miljö

Miljöhänsyn är en naturlig del av vår beslutsprocess. Vi arbetar målinriktat med att minska användningen av fossila bränslen och vi lägger stor kraft på att skydda miljön i hela vårt verksamhetsområde. Genom att vara aktiva och förutseende i planeringen och samverkan med våra kunder kan vi arbeta effektivare och därmed minska miljöbelastningen. Kontinuerlig utbildning och uppdatering av maskinparken bidrar också positivt.

Kanonaden Entreprenads framgång bygger på vårt goda rykte där vår filosofi är att alltid göra ett bra jobb, till rätt pris. Kombinationen av drivna, erfarna medarbetare och moderna maskiner gör det möjligt för oss att maximera produktionen med bibehållen kvalitet. Vår företagskultur, med effektiva beslutsvägar och beprövade rutiner, gör det möjligt. Under 2018-2019 genomför vi formella certifieringar för Miljö (ISO 14001:2015), Kvalitet (ISO 9001:2015) och Arbetsmiljö. Vi har redan implementerat strukturen och arbetssättet i ovanstående certifikat.