Integritetspolicy

Innehållsförteckning

Sekretesspolicy för kunder
och andra

Behandling av personuppgifter i AF Gruppen

Uppgifter som du lämnar till AF Gruppen när du fyller i formulär på denna webbplats, exempelvis namn och adress, är nödvändiga för att vi ska kunna hantera din förfrågan. Säkerhetsprocedurer har införts för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig åtkomst och användning. Vi arbetar för att du alltid ska kunna känna dig trygg när du överlämnar personuppgifter till oss. Nedan hittar du därför information om vilka personuppgifter som samlas in, varför vi gör det och dina rättigheter i samband med behandlingen av uppgifterna.

AF Gruppen består av ett antal företag, men med AF Gruppen ASA (org.-nummer: 938 702 675) som det ledande företaget i koncernen. Personuppgiftsansvarig för personuppgifterna vi behandlar är AF Gruppen/det enskilda företaget (juridisk enhet), men där AF Gruppen ASA administrerar det högsta ansvaret.

Du kan ha kommit till denna policy genom något av AF Gruppens företag, och kan då kontakta detta om behandling av personuppgifter, men du kan naturligtvis också kontakta AF Gruppen central i samband med behandling av personuppgifter. Kontaktuppgifterna till AF Gruppen och alla koncernföretag är:

Adress: AF Gruppen Norge AS
Innspurten 15, 0663 Oslo
E-post: personvern@afgruppen.no
Telefon: 22 89 11 00
Organisationsnr: 938 333 572
Ansvarig, Sekretesspolicy Karin Engen

Varför samlar vi in personuppgifter och vilken typ av information samlar vi in

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Vi samlar in följande personuppgifter för ändamålen som anges nedan:

Administration av uppgifterna som du lämnar på webbplatsen, svar på förfrågningar som kommer in till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med det som du undrar över. Detta kan vanligtvis vara: Namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer och eventuella personuppgifter som följer av förfrågningen. Behandlingen av personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning. Administration av intresseformulär för projekt, visningar och avhjälpning av fel, skicka ut marknadsföring, nyhetsbrev och ge information om vår verksamhet: E-postadress. Behandlingen sker på grundval av avtalet vi har med dig. Uppgifterna som samlas in i samband med visningar och felavhjälpningar kan ligga till grund för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar och statistik. Dessa uppgifter kan också behandlas för att ge riktad information och för marknadsföring av erbjudanden. Rekrytering till nya befattningar hos oss. CV, ansökan, attester och referenser. Behandlingen av personuppgifter sker på grundval av det medgivande som du har lämnat.

För att få information om användningen av våra webbplatser använder vi informationskapslar (cookies). Du kan läsa mer om cookies och vilka cookies vi använder här på www.kanonaden.com. Vi behandlar personuppgifter på grundval av en intresseavvägning. Vi gör detta för att anpassa webbplatsen för våra användare. Vi upprätthåller dock din integritet genom att vi endast använder informationen i statistiksyfte. I denna statistik är det inte möjligt att identifiera dig som individ. Utlämnande av personuppgifter till andra.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns en rättslig grund för en sådan utlämning. Exempel på en sådan grund är vanligtvis ett avtal med dig eller en rättslig grund som gör att vi är skyldiga att lämna ut informationen.

AF Gruppen använder sig av databehandlare för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter för vår räkning. I sådana fall har vi ingått avtal för att skydda informationssäkerheten i alla led av behandlingen.

All behandling av personuppgifter som vi gör sker inom EU/EES-området.

Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter hos oss så länge som behövs för det syfte för vilket personuppgifterna ursprungligen samlades in.

Personuppgifter som vi behandlar för att uppfylla ett avtal med dig raderas när avtalet är uppfyllt och alla skyldigheter som följer av avtalsförhållandet är uppfyllda.

Dina rättigheter när vi behandlar personuppgifter om dig

Du har rätt att kräva insyn, rättelse eller radering av personuppgifterna som vi behandlar om dig. Du har vidare rätt att kräva begränsad behandling, invända mot behandlingen och kräva rätt till dataportabilitet. Du kan läsa mer om innehållet i dessa rättigheter på datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se.

För att utöva dina rättigheter måste du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till ovanstående e-postadress eller med vanlig post. Vi kommer att svara på din förfrågan till oss så snart som möjligt och senast inom 30 dagar.

Klagomål

Om du anser att vår behandling av personuppgifterna inte överensstämmer med det vi har beskrivit här, eller om vi på annat sätt bryter mot sekretesslagstiftningen, kan du klaga hos Datainspektionen.

Du hittar information om hur du kontaktar Datainspektionen på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se.

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande för behandling av personuppgifter hos oss. Det enklaste sättet att göra detta på är att gå in på våra hemsida eller ta kontakt med oss.

Ändringar

Vid ändringar i våra tjänster eller ändringar i regelverket om behandling av personuppgifter kan det leda till ändringar i informationen som du får här.

Annars finns den senaste informationen alltid lätt tillgänglig på vår webbplats.