En nybyggnation av logistikpark på Hisingen

AF Gruppens dotterbolag Kanonaden Entreprenad har fått uppdraget att terrassera en 25 hektar stor tomt för en ny logistikpark på Hisingen i Göteborg, en affär värd 101,5 MSEK, exklusive moms.

Uppdragsgivare är Bockasjö och Platzer via joint venture-bolaget AB Bockasjö Platzer Sörred 8:12. Kanonaden ska spränga 1,2 miljoner kubikmeter berg, fylla upp och jämna ut tomten inför grundläggningen.

Sörred Logistikpark kommer bestå av fyra logistikfastigheter som byggs i Sveriges bästa logistikläge nära Göteborgs hamn, Skandinaviens största. Den uthyrningsbara ytan är på 87 500 m² och kommer anpassas till respektive hyresgästs önskemål. Detaljplanen tillåter höglager. Varje fastighet utrustas med solceller och miljöcertifieras enligt BREEAM In-use.

I Göteborg har Kanonaden Entreprenad och Bockasjö tidigare samarbetat i uppförandet av Hisingens Logistikpark. Sammanlagt är Kanonaden för närvarande med och bygger sju logistikanläggningar i Mälardalen och i Västsverige.

– Kanonadens strategiska satsning på anläggningsarbeten för logistikanläggningar möter behovet av ny modern logistik i takt med den växande globala e-handeln, säger Bård Frydenlund, koncerndirektör AF Gruppen Sverige.

För ytterligare information:

Bård Frydenlund, koncerndirektör i AF Gruppen for Sverige, tlf. +47 918 68 621
Andreas Rydbo, VD AF Gruppen Sverige AB, tlf. +46 31 762 40 03

Nybyggnation av industriområde i Kungälv

Det handlar om nybyggnation av industriområde i Kungälv där Kanonadens uppdrag är att terrassera industritomter på ca 13 ha och bygga nya gator inklusive vatten och avlopp, el, opto,
FV och våtmarksdammar.

Råvattenledning Nyköpings Kommun

VA-projekt i Tranås

Längs Stoerydsvägen i Tranås ska Kanonaden förlägga ny VA-ledning. Ledningen ligger idag delvis på mark som ägs av en närliggande industri och i samband med att de bygger ut sin verksamhet behöver delar av ledningen flyttas. För att möjliggöra byggnation av fler tomter har kommunen
beslutat att flytta ledningen.

Markarbete för bostäder på Didrikslund, Västervik

I Västervik påbörjas inom kort projektet Didrikslund i Västervik. Vi ska för Fredriks Byggs räkning färdigställa markytan inklusive VA för 2 lofthus samt ett femvåningshus.
Fastigheterna är totalt ca 4 000 m2 i marknivå och området är på totalt 10 000 m2.

Projektet är uppdelat i tre etapper där vi även ska färdigställa finplaneringen och asfaltsytor.

Rosenborgsskolan

Ett spännande partneringprojekt där en grundsärskola ska byggas tillsammans med Byggdialog till kunden Telge Fastigheter. Kanonaden tillhandahåller även projektering för markarbeten i samråd med kund, förvaltare och pedagoger för att gestalta den bästa möjliga miljön för elever och kund. Typ av arbete som ingår är pålning, VA arbeten, grundarbeten samt finplanering för skolan med tillhörande utemiljö.

Projekt Solhöjden

Ett exploateringsområde där entreprenaden omfattar byggnation av gator, gatubelysning, VA samt stora sprängningar. Vi utför även kanalisation för el och tele och anlägger en lekplats. Solhöjden är ett vackert område som när det är färdigt kommer att bestå av 36 villor och en bostadsrättsförening.