Certifieringar Vi säkerställer och verifierar att alla kund- och lagkrav uppfylls

ISO 9001, 14001 OCH 45001 Vi säkerställer och verifierar att alla kund- och lagkrav uppfylls

Kanonaden har utvecklat och tillämpar ett process baserat ledningssystem avseende arbetsmiljö, kvalitet och miljö med syftet att säkerställa och verifiera att alla kund och lagkrav uppfylles, samt bidra till ständiga förbättringar inom arbetsmiljö-, kvalitet- och miljöområdet.

Ledningssystemet bygger på förutsättningen att organisationen regelbundet ser över och utvärderar systemet för att identifiera möjlighet till förbättringar och genomföra dessa. Internrevisioner utförs kontinuerligt.

Ledningssystemet är certifierat gentemot:

Ledningssystemet är certifierat av RISE.

Certifieringar Verktyg för hantering av KMA-arbetet

Kanonaden arbetar i enlighet med standarderna SS ISO 15489 1 och SS ISO/TR 15489 2: 2001 avseende riktlinjer för dokumenthantering och hanterar all dokumentation i ett internt digitalt projektledningssystem vilket uppfyller de krav på dokumentstyrning och dokumenthantering som finns i både ISO 9001 och ISO 14001.

Systemet innehåller bland annat de policys, mål, handlingsprogram, manualer, befattningsbeskrivningar, rutiner, instruktioner, kontroller, styrdokument, protokoll, beskrivningar samt mallar som vi arbetar efter.